Lịch công tác

Thứ / Ngày TS. Đỗ Thị Thanh Vân
Hiệu trưởng
TS. Nguyễn Trọng Nghĩa
Phó Hiệu trưởng
ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Phó Hiệu trưởng
Thứ hai S: Giải quyết công việc thường xuyên.
C: - 14h00’ Nghiệm thu BT Kinh tế vi mô
    - 15h00’ Nghiệm thu câu hỏi và BT Anh Văn 1
S: Giải quyết công việc thường xuyên.
C: 15h00’ Nghiệm thu câu hỏi và bài tập Thẩm định giá Bất động sản.
Giải quyết công việc thường xuyên.
Thứ ba S: Giải quyết công việc thường xuyên.
C: - 14h00’ Họp HĐ tuyển sinh LT K2
    - 15h00’ Nghiệm thu NH đề thi Nguyên lý KT
S: 9h00’ Nghiệm thu Bộ đề thi trắc nghiệm Kinh tế quốc tế.
C: 14h00’ Họp HĐ tuyển sinh LT K2
S: Đi Hà Nội.
C: Giải quyết công việc thường xuyên
Thứ tư S: 10h00’ Nghiệm thu giáo trình STVB
C: 14h00’ Nghiệm thu đề tài Hoàn thiện công tác thanh tra tại Trường ĐH TCQTKD
S: 10h00’ Nghiệm thu giáo trình STVB
C: 14h00’ Nghiệm thu ĐCBG Thẩm định giá Tài sản sở hữu trí tuệ.
Giải quyết công việc thường xuyên.
Thứ năm S: Giải quyết công việc thường xuyên.
C: - 14h00’ Họp lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ
(TP: ĐU; BGH; Trưởng, phó các đơn vị,đoàn thể; Bí thư, Phó BT các chi bộ )
   - 15h00’ Họp Đảng ủy.
S: Đi Hà Nội (Đ/c Cường, Dũng-KH cùng đi).
C: - 14h00’ Họp lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ
(TP: ĐU; BGH; Trưởng, phó các đơn vị, đoàn thể; Bí thư, Phó BT các chi bộ).
   - 15h00’ Họp Đảng ủy.
S: Giải quyết công việc thường xuyên.
C: - 14h00’ Họp lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ
(TP: ĐU; BGH; Trưởng, phó các đơn vị, đoàn thể; Bí thư, Phó BT các chi bộ).
    - 15h00’ Họp Đảng ủy.
Thứ sáu S: 9h00’ Nghiệm thu giáo trình Thuế.
C: Giải quyết công việc thường xuyên.
S: 9h00’ Nghiệm thu giáo trình Thuế.
C: 15h00’ Họp HĐ xét điểm rèn luyện và học bổng sinh viên.
S: - 8h00’ Nghiệm thu Bộ đề thi TCTT 2
   - 9h30’ Họp khoa TCNH.
C: Giải quyết công việc thường xuyên.
Thiết kế bởi Aptech
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ © 2022