Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 1 Trong ngày
 3 Trong tuần
 62 Trong tháng
 323 Cả năm
 323 Tổng lượt xem
1 Đang online
Tốt Nghiệp K1 Tốt Nghiệp K1 Tốt Nghiệp K1 Tốt Nghiệp K1
Tốt Nghiệp K1
Tốt Nghiệp K1
Tốt Nghiệp K1
Tốt Nghiệp K1

Giới thiệu về Khoa

Phó Trưởng phụ trách Khoa: Ths. Đỗ Thị Kim Chi

1. Chức năng

    -  Đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu, cập nhật về hệ thống thông tin; có khả năng nghiên cứu tự bổ sung kiến thức thích ứng với môi trường làm việc; có đủ năng lực tổ chức hệ thống thông tin để giải quyết vấn đề và tạo ra những cơ hội mới trong quản lý và quản trị kinh doanh.

   -  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các ngành chuyên ngành của đơn vị. Thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành; quản lý công tác chuyên môn và quản lý SV thuộc trách nhiệm và thẩm quyền. 

2. Nhiệm vụ

- Chủ trì việc lập kế hoạch xây dựng và phát triển toàn diện Khoa theo mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về sự hiểu biết, kỹ năng của SV.

- Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ giảng dạy được giao.

- Chủ trì việc phân định các giới hạn phạm vi chuyên môn, nội dung giảng dạy của các Bộ môn thuộc Khoa. Cụ thể hoá chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của từng chuyên ngành trong Khoa nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo theo từng mục tiêu cụ thể của nhà trường.

- Hoàn thiện chương trình, giáo trình, bài giảng và cập nhật các tài liệu phục vụ cho giảng dạy.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy. Đề xuất với Ban Giám hiệu hướng giải quyết nhằm không ngừng hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy, học tập của các bậc và hệ đào tạo trong toàn trường.

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc khen thưởng, kỷ luật, theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện của SV theo quy định.

- Tổ chức giao ban sinh hoạt các lớp SV của khoa quản lý theo quy định.

- Chủ trì việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các hội thảo khoa học chuyên ngành.

- Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp được giao và các đề tài với các cơ quan, đơn vị bên ngoài. Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Công tác sinh viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác về đào tạo với các đối tác trong và ngoài nước khi được Hiệu trưởng phân công.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành.

- Quản lý, điều hành, phối hợp hoạt động của các Bộ môn thuộc Khoa triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của các Bộ môn thuộc Khoa.

- Lập kế hoạch và chỉ đạo các Bộ môn thuộc Khoa tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên, cải tiến phương pháp giảng dạy, xây dựng kế hoạch bổ sung đội ngũ cho các Bộ môn. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên kế cận.

- Triển khai việc thực hiện các văn bản liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên Khoa.

- Xác nhận các giấy tờ; bố trí, cấp phát tài liệu thực tập cho SV thuộc Khoa trong phạm vi được phân cấp.

- Quản lý và lưu trữ kết quả học tập, bài kiểm tra theo quy định. Quản lý các tư liệu, tài liệu chuyên ngành thuộc Khoa.

- Chỉ đạo, theo dõi thi kết thúc học phần các môn học thuộc Khoa quản lý theo kế hoạch chung của trường.

- Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

- Lập chương trình công tác hàng tháng và tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch chung của nhà trường, phối hợp với các đơn vị thuộc trường thực hiện các công tác phát sinh.

- Quản lý và điều hành website của Khoa theo quy định của Trường.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao

(Riêng các phòng thực hành tin học tạm thời giao cho Khoa HTTTQL quản lý theo quy định hiện hành).

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Thiết kế bởi Aptech
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ © 2022